• slide_flygfoto

    INSPIRATION SJÖKORT | SEA CHART

  • Utskars

    INSPIRATION FARLED | FAIRWAY

Mönster

Att pausa och reflektera över det som finns omkring oss ger oss nya perspektiv. Genom våra mönster vill vi lyfta fram skärgården på ett annorlunda sätt; vi vill visa allt det vackra som man i vanliga fall inte nödvändigtvis ser. Vissa mönster är stiliserade, andra är ganska naturtrogna. Men en gemensam nämnare är att inspirationen har kommit från våra omgivningar. Vi hoppas du hittar din favorit.

 

Sjökort

Vår värld kretsar kring Stockholms skärgård, som sträcker sig 80 sjömil från Arholma i norr till Landsort i söder, och 43 sjömil från Stockholms innerstad i väster till Svenska Högarna i öster. Den 1 700 km² stora skärgården består av över 30 000 öar, holmar och skär och har en alldeles speciell natur, skapad av inlandsisen, landhöjningen och det karga kustklimatet.

Öarna i sig utgör ett vackert mönster – former som naturen har skapat. Stolta och tuffa ligger de där och förhåller sig till varandra. Vilken är din favoritö?

 

Farled

En väg på vattnet. En utstakad led så att båtarna hittar rätt. Skärgårdens blodomlopp som binder samman öarna. Här färdas allt från stora fartyg till vackra skärgårdskryssare och små utombordare. De viktiga vattenvägarna har använts sedan urminnes tider. Med hjälp av fyrar och andra landmärken kan man tryggt ta sig fram längs den 148 km långa sträckan från Arholma till Landsort.

Vad händer om man tar bort all information utom själva farlederna? Om man bara visar det blodomlopp som vi är så beroende av? Ett eget mönster träder fram, ett skört, något krackelerat mönster som ändå sammanbinder hela Stockholms skärgård – från norr till söder, och från öster till väster.

 

Sjögräs

En stor del av livet i skärgården finns under vattenytan, och i vårt mönster Sjögräs hittar du några av våra favoriter. Om vattnet mår bra mår sjögräsen bra – en fröjd för allt liv under ytan.

Blåstång (Fucus vesiculosus): Östersjöns viktigaste strukturbildande alg. Namnet kommer från de luftfyllda blåsorna som håller algen flytande och som ger en ökad fotosyntes. På 1800-talet ansågs algen vara bra för blodomloppet.

Ålnate (Potamogeton perfoliatus): Bladen tycks perforera stjälken, därav namnet. Gräset växer helt och hållet under vattnet; endast blomställningen syns ovanför ytan.

Skruvnating (Ruppia cirrhosa): Cirrhus betyder hårlock på latin och syftar på det spiralvridna skaftet. Den späda örten växer på mjuka, gärna sandiga bottnar i skyddade lägen.

Vitstjälksmöja (Ranunculus baudotii): En flerårig ört som blir upp till två meter lång och blommar från juli till september. Första fynduppgiften publicerades redan på 1600-talet.

 

Vass

Bladvass, vass eller rörvass – Phragmites australis  – hör till växtfamiljen gräs. I Norden blir vass mellan en och fyra meter högt, med blad på upp till 50 cm. Den yviga vippan högst upp sitter kvar hela vintern. Bladvass behöver mycket näring och är vanligt förekommande i hela Sverige.

Vass kan användas som byggmaterial och dess aska kan användas som gödningsmedel. Jordstammen består av 7 % sockerarter och kan ätas – kokt eller rå. Vass går att skörda oavsett tid på året. I en överlevnadssituation betraktas vass som en av de 14 viktigaste vilda växterna i Sverige.

 

Segel

Ett segel använder vindens energi så att en båt kan förflyttas. Funktionen liknar den hos en flygplansvinge; när vinden strömmar runt seglet skapas ett undertryck på läsidan. Detta ger båten en skjuts framåt. Ändrar man seglets vinkel mot vinden ändrar båten riktning.

Historiskt sett har segel varit livsviktiga i skärgården. Folk färdades långa vägar för att sälja sin fisk eller mala sin säd, och för att slippa ro tog man hjälp av segel. Bilder från Egypten visar seglande skepp från 4000 f Kr. Idag görs inte segel av hampa eller vadmal utan av polyester, polyeten och kolfiber.

 

Patterns

To pause and reflect upon what is around us gives us new perspectives. Through our designs we want to highlight the archipelago in a different way – show the beautiful things you normally wouldn’t see. Some patterns are stylised, others are more true to nature. However, a common denominator is that the inspiration has come from our surroundings. We hope you find your favourite.

 

Sea chart

Our world revolves around the Stockholm archipelago, which extends 80 nautical miles from Arholma in the north to Landsort in the south, and 43 nautical miles from central Stockholm in the west to Svenska Högarna in the east. The over 400,000 acre archipelago has 30,000 islands, islets and skerries, its landscape created by the inland ice, land elevation and rugged coastal climate.

The islands themselves form a beautiful pattern – shapes created by nature. Proudly they relate to each other. What is your favourite island?

 

Fairway

A road on the water. A marked route for the boats to find their way. The arteries of the archipelago, joining the islands together. They carry everything from large ships to outboard motorboats. These important waterways have always been used. Assisted by lighthouses and other landmarks, you can safely make your way along the 148 kilometre stretch from Arholma to Landsort.

What happens if you remove all the information except the fairways? If you only show the circulatory system on which we are so dependent? A pattern emerges, a brittle, slightly crackled pattern that connects the entire archipelago – from north to south, and from east to west.

 

Seaweed

A big part of life in the archipelago can be found under water, and our pattern Seaweed depicts some of our favourites. Clean water means healthy seaweed – great for life underneath the surface.

Bladderwrack (Fucus vesiculosus): The most important structure-forming algae of the Baltic. The name comes from the air-filled pockets that keep the seaweed afloat and provide increased photosynthesis. In the 19th century, the algae were considered to be good for blood circulation.
Curled pondweed (Potamogeton perfoliatus): The leaves seem to perforate the stem, hence the name. The grass grows completely under water; only the inflorescence is visible above the surface.
Spiral tasselweed (Ruppia cirrhosa): Cirrhus means lock of hair in Latin and refers to the spiral stalk. The delicate herb thrives in sandy, sheltered positions.
Pond water-crowfoot (Ranunculus baudotii): A perennial herb of up to two meters in height that blooms from July to September. Details of a find were first published in the 17th century.

 

Reed

Reed – Phragmites australis – belongs to the plant family grass. In the Nordic countries it can grow to between one and four metres in height, with leaves reaching 50 centimetres. The bushy panicle at the top remains intact throughout the winter. Reed needs a lot of nutrients and is common throughout Sweden.

Reed can be used as building material and its ash can be used as fertiliser. The rootstock contains 7 % sugar and can be eaten – cooked or raw. Reed can be harvested any time of year. In a survival situation, reed is regarded as one of the 14 most important wild plants in Sweden.

 

Sail

A sail uses the energy in the wind to move the boat.  Its function is similar to that of an airplane wing; when the wind flows around the sail, a negative pressure is created on the leeward. This pushes the boat forward. If the angle of the sail changes, so does the direction of the boat.
Historically, sails have been vital in the archipelago. People traveled long distances to sell their fish or grind their grain, and to avoid having to row, sails were used. Pictures from Egypt show sailing ships from 4000 BC. Today, sails are no longer made of hemp or homespun, but of polyester, polyethylene and carbon fiber.